Products

Photoelectric module

Current location:Home >> Products >>  Photoelectric module

Jericore Technologies Co., Ltd.

Headquarters

15 Longjiang Rd, Changshan County

Quzhou, Zhejiang 324200 China

Tel: 86.570.596.6699     Fax: 86.570.596.6898

407 Jiang'an Rd, Jiangbei Dist,

Ningbo, Zhejiang 315020 China 

Tel: 86.574.8700.8826   Fax: 86.574.8713.7241© 2019 Jericore Technologies · All Rights Reserved